Đục tượng Phật Quan Âm đẹp ở đâu ???

Tượng Quan Âm là một trong những bức tượng được dân ta thờ phụng nhiều...

0989805307